More

  Y án tử hình con rể người Trung Quốc giết mẹ vợ dã man ở Tây Ninh

  -

  𝘟𝘪𝘰𝘯𝘨 𝘡𝘩𝘰𝘶𝘨𝘦𝘯 (𝘲𝘶𝘰̂́𝘤 𝘵𝘪̣𝘤𝘩 𝘛𝘳𝘶𝘯𝘨 𝘘𝘶𝘰̂́𝘤) đ𝘢̃ 𝘳𝘢 𝘵𝘢𝘺 𝘨𝘪𝘦̂́𝘵 𝘩𝘢̣𝘪 𝘮𝘦̣ 𝘷𝘰̛̣ 𝘭𝘢̀ 𝘣𝘢̀ 𝘝𝘰̃ 𝘛𝘩𝘪̣ 𝘔𝘰̣̂𝘯𝘨 Đ𝘪𝘦̣̂𝘱 𝘩𝘦̂́𝘵 𝘴𝘶̛́𝘤 𝘥𝘢̃ 𝘮𝘢𝘯 𝘴𝘢𝘶 𝘬𝘩𝘪 𝘣𝘪̣ 𝘮𝘦̣ 𝘷𝘰̛̣ 𝘵𝘶̛̀ 𝘤𝘩𝘰̂́𝘪 𝘺𝘦̂𝘶 𝘤𝘢̂̀𝘶 đ𝘶̛𝘢 𝘵𝘪𝘦̂̀𝘯 đ𝘦̂̉ 𝘵𝘳𝘰̛̉ 𝘷𝘦̂̀ 𝘯𝘶̛𝘰̛́𝘤.

  Bị cáo Xiong Zhuogen tại tòa phúc thẩm ngày 27/11. Ảnh: Song Mai
  Bị cáo Xiong Zhuogen tại tòa phúc thẩm ngày 27/11. Ảnh: Song Mai

  𝘕𝘨𝘢̀𝘺 27/11, 𝘛𝘈𝘕𝘋 𝘤𝘢̂́𝘱 𝘤𝘢𝘰 𝘵𝘢̣𝘪 𝘛𝘗𝘏𝘊𝘔 𝘹𝘶̛̉ 𝘱𝘩𝘶́𝘤 𝘵𝘩𝘢̂̉𝘮, 𝘣𝘢́𝘤 𝘬𝘩𝘢́𝘯𝘨 𝘤𝘢́𝘰, 𝘺 𝘢́𝘯 𝘵𝘶̛̉ 𝘩𝘪̀𝘯𝘩 đ𝘰̂́𝘪 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘣𝘪̣ 𝘤𝘢́𝘰 𝘟𝘪𝘰𝘯𝘨 𝘡𝘩𝘶𝘰𝘨𝘦𝘯 (39 𝘵𝘶𝘰̂̉𝘪, 𝘲𝘶𝘰̂́𝘤 𝘵𝘪̣𝘤𝘩 𝘛𝘳𝘶𝘯𝘨 𝘘𝘶𝘰̂́𝘤) 𝘷𝘦̂̀ 𝘵𝘰̣̂𝘪 𝘨𝘪𝘦̂́𝘵 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪.

  𝘛𝘢̣𝘪 𝘱𝘩𝘪𝘦̂𝘯 𝘵𝘰̀𝘢, 𝘲𝘶𝘢 𝘹𝘦𝘮 𝘹𝘦́𝘵, 𝘏Đ𝘟𝘟 𝘯𝘩𝘢̣̂𝘯 đ𝘪̣𝘯𝘩 𝘣𝘢̉𝘯 𝘢́𝘯 𝘴𝘰̛ 𝘵𝘩𝘢̂̉𝘮 𝘵𝘶𝘺𝘦̂𝘯 𝘱𝘩𝘢̣𝘵 𝘣𝘪̣ 𝘤𝘢́𝘰 𝘟𝘪𝘰𝘯𝘨 𝘡𝘩𝘶𝘰𝘨𝘦𝘯 𝘮𝘶̛́𝘤 𝘢́𝘯 𝘵𝘶̛̉ 𝘩𝘪̀𝘯𝘩 𝘷𝘦̂̀ 𝘵𝘰̣̂𝘪 “𝘨𝘪𝘦̂́𝘵 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪” 𝘭𝘢̀ 𝘤𝘰́ 𝘤𝘢̆𝘯 𝘤𝘶̛́, 𝘹𝘦́𝘵 𝘹𝘶̛̉ đ𝘶́𝘯𝘨 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 đ𝘶́𝘯𝘨 𝘵𝘰̣̂𝘪.

  𝘋𝘰 đ𝘰́, 𝘹𝘦́𝘵 𝘵𝘩𝘢̂́𝘺 𝘩𝘢̀𝘯𝘩 𝘷𝘪 𝘱𝘩𝘢̣𝘮 𝘵𝘰̣̂𝘪 𝘤𝘶̉𝘢 𝘣𝘪̣ 𝘤𝘢́𝘰 𝘭𝘢̀ đ𝘢̣̆𝘤 𝘣𝘪𝘦̣̂𝘵 𝘯𝘨𝘩𝘪𝘦̂𝘮 𝘵𝘳𝘰̣𝘯𝘨, 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘤𝘰́ 𝘵𝘪̀𝘯𝘩 𝘵𝘪𝘦̂́𝘵 𝘨𝘪𝘢̉𝘮 𝘯𝘩𝘦̣ 𝘯𝘦̂𝘯 𝘏Đ𝘟𝘟 𝘵𝘶𝘺𝘦̂𝘯 𝘮𝘶̛́𝘤 𝘢́𝘯 𝘯𝘩𝘶̛ 𝘵𝘳𝘦̂𝘯.

  𝘛𝘩𝘦𝘰 𝘤𝘢́𝘰 𝘵𝘳𝘢̣𝘯𝘨, 𝘷𝘢̀𝘰 𝘵𝘩𝘢́𝘯𝘨 12/2018, 𝘟𝘪𝘰𝘯𝘨 𝘡𝘩𝘰𝘶𝘨𝘦𝘯 𝘷𝘢̀ 𝘤𝘩𝘪̣ 𝘛𝘳𝘢̂̀𝘯 𝘛𝘩𝘪̣ 𝘏𝘰̂̀𝘯𝘨 Đ𝘢̀𝘰 𝘵𝘰̂̉ 𝘤𝘩𝘶̛́𝘤 𝘭𝘦̂̃ 𝘤𝘶̛𝘰̛́𝘪 𝘵𝘢̣𝘪 𝘝𝘪𝘦̣̂𝘵 𝘕𝘢𝘮 𝘯𝘩𝘶̛𝘯𝘨 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘭𝘢̀𝘮 𝘨𝘪𝘢̂́𝘺 𝘬𝘦̂́𝘵 𝘩𝘰̂𝘯.

  𝘕𝘨𝘢𝘺 𝘴𝘢𝘶 đ𝘢́𝘮 𝘤𝘶̛𝘰̛́𝘪, 𝘤𝘩𝘪̣ Đ𝘢̀𝘰 𝘷𝘢̀ 𝘟𝘪𝘰𝘯𝘨 𝘡𝘩𝘰𝘶𝘨𝘦𝘯 𝘴𝘢𝘯𝘨 𝘛𝘳𝘶𝘯𝘨 𝘘𝘶𝘰̂́𝘤 𝘴𝘪𝘯𝘩 𝘴𝘰̂́𝘯𝘨. 𝘊𝘩𝘰 đ𝘦̂́𝘯 𝘵𝘩𝘢́𝘯𝘨 5/2019, 𝘤𝘩𝘪̣ Đ𝘢̀𝘰 đ𝘢̃ 𝘣𝘰̉ 𝘷𝘦̂̀ 𝘝𝘪𝘦̣̂𝘵 𝘕𝘢𝘮 𝘳𝘰̂̀𝘪 𝘴𝘰̂́𝘯𝘨 𝘤𝘶̀𝘯𝘨 𝘯𝘩𝘢̀ 𝘮𝘦̣ 𝘳𝘶𝘰̣̂𝘵 𝘭𝘢̀ 𝘣𝘢̀ 𝘝𝘰̃ 𝘛𝘩𝘪̣ 𝘔𝘰̣̂𝘯𝘨 Đ𝘪𝘦̣̂𝘱 𝘵𝘢̣𝘪 𝘢̂́𝘱 𝘗𝘩𝘶̛𝘰̛́𝘤 Đ𝘶̛́𝘤 𝘉, 𝘹𝘢̃ 𝘗𝘩𝘶̛𝘰̛́𝘤 Đ𝘰̂𝘯𝘨, 𝘩𝘶𝘺𝘦̣̂𝘯 𝘎𝘰̀ 𝘋𝘢̂̀𝘶, 𝘵𝘪̉𝘯𝘩 𝘛𝘢̂𝘺 𝘕𝘪𝘯𝘩.

  𝘝𝘢̀𝘰 𝘯𝘨𝘢̀𝘺 2/6/2019, 𝘟𝘪𝘰𝘯𝘨 𝘡𝘩𝘰𝘶𝘨𝘦𝘯 đ𝘢̃ 𝘴𝘢𝘯𝘨 𝘝𝘪𝘦̣̂𝘵 𝘕𝘢𝘮, 𝘵𝘪̀𝘮 đ𝘦̂́𝘯 𝘰̛̉ 𝘯𝘩𝘢̀ 𝘣𝘢̀ Đ𝘪𝘦̣̂𝘱 𝘤𝘶̀𝘯𝘨 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘤𝘩𝘪̣ Đ𝘢̀𝘰.

  Đ𝘦̂́𝘯 𝘯𝘨𝘢̀𝘺 9/6/2019, 𝘟𝘪𝘰𝘯𝘨 𝘡𝘩𝘰𝘶𝘨𝘦𝘯 𝘯𝘰́𝘪 𝘷𝘰̛́𝘪 𝘣𝘢̀ Đ𝘪𝘦̣̂𝘱 “𝘮𝘦̣ đ𝘶̛𝘢 𝘵𝘪𝘦̂̀𝘯 đ𝘦̂̉ 𝘵𝘰̂𝘪 𝘷𝘦̂̀ 𝘛𝘳𝘶𝘯𝘨 𝘘𝘶𝘰̂́𝘤”. 𝘓𝘶́𝘤 𝘯𝘢̀𝘺, 𝘣𝘢̀ Đ𝘪𝘦̣̂𝘱 𝘯𝘰́𝘪 “𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘤𝘰́ 𝘵𝘪𝘦̂̀𝘯” 𝘳𝘰̂̀𝘪 𝘣𝘢̉𝘰 𝘟𝘪𝘰𝘯𝘨 𝘡𝘩𝘰𝘶𝘨𝘦𝘯 𝘷𝘦̂̀ 𝘛𝘳𝘶𝘯𝘨 𝘘𝘶𝘰̂́𝘤. 𝘚𝘢𝘶 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘭𝘶́𝘤 𝘭𝘰̛̀𝘪 𝘲𝘶𝘢 𝘵𝘪𝘦̂́𝘯𝘨 𝘭𝘢̣𝘪 𝘨𝘪𝘶̛̃𝘢 𝘩𝘢𝘪 𝘯𝘨𝘶̛𝘰̛̀𝘪 đ𝘢̃ 𝘹𝘢̉𝘺 𝘳𝘢 𝘮𝘢̂𝘶 𝘵𝘩𝘶𝘢̂̃𝘯.

  𝘓𝘶́𝘤 𝘯𝘢̀𝘺, 𝘣𝘢̀ Đ𝘪𝘦̣̂𝘱 𝘤𝘰́ 𝘥𝘶̀𝘯𝘨 𝘮𝘰́𝘤 𝘱𝘩𝘰̛𝘪 𝘲𝘶𝘢̂̀𝘯 𝘢́𝘰 đ𝘢́𝘯𝘩 𝘟𝘪𝘰𝘯𝘨 𝘡𝘩𝘰𝘶𝘨𝘦𝘯. 𝘛𝘶̛́𝘤 𝘨𝘪𝘢̣̂𝘯 𝘟𝘪𝘰𝘯𝘨 𝘡𝘩𝘰𝘶𝘨𝘦𝘯 𝘭𝘪𝘦̂̀𝘯 𝘭𝘢̂́𝘺 𝘤𝘢̂𝘺 𝘤𝘩𝘢̀𝘺 𝘨𝘪𝘢̃ 𝘵𝘪𝘦̂𝘶 𝘣𝘢̆̀𝘯𝘨 𝘨𝘰̂̃ đ𝘢́𝘯𝘩 𝘯𝘩𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘭𝘢̂̀𝘯 𝘷𝘢̀𝘰 𝘷𝘶̀𝘯𝘨 𝘱𝘩𝘪́𝘢 𝘴𝘢𝘶 𝘰́𝘵 𝘤𝘶̉𝘢 𝘣𝘢̀ Đ𝘪𝘦̣̂𝘱.

  𝘚𝘢𝘶 đ𝘰́, 𝘣𝘢̀ Đ𝘪𝘦̣̂𝘱 𝘣𝘰̉ 𝘤𝘩𝘢̣𝘺 𝘳𝘢 𝘤𝘶̛̉𝘢 𝘴𝘢𝘶, 𝘟𝘪𝘰𝘯𝘨 𝘡𝘩𝘰𝘶𝘨𝘦𝘯 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘥𝘶̛̀𝘯𝘨 𝘭𝘢̣𝘪 𝘮𝘢̀ đ𝘶𝘰̂̉𝘪 𝘵𝘩𝘦𝘰. 𝘘𝘶𝘢́ 𝘵𝘳𝘪̀𝘯𝘩 𝘤𝘩𝘢̣𝘺, 𝘣𝘢̀ Đ𝘪𝘦̣̂𝘱 𝘣𝘪̣ 𝘣𝘦́ 𝘯𝘨𝘢̃, 𝘟𝘪𝘰𝘯𝘨 𝘡𝘩𝘰𝘶𝘨𝘦𝘯 đ𝘢̃ 𝘭𝘰̂𝘪 𝘣𝘢̀ 𝘵𝘳𝘰̛̉ 𝘭𝘢̣𝘪 𝘯𝘩𝘢̀ 𝘳𝘰̂̀𝘪 𝘵𝘪𝘦̂́𝘱 𝘵𝘶̣𝘤 𝘥𝘶̀𝘯𝘨 𝘵𝘢𝘺 đ𝘢́𝘯𝘩 𝘯𝘩𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘤𝘢́𝘪 𝘷𝘢̀𝘰 𝘷𝘶̀𝘯𝘨 đ𝘢̂̀𝘶 𝘷𝘢̀ 𝘮𝘢̣̆𝘵 𝘤𝘶̉𝘢 𝘣𝘢̀ Đ𝘪𝘦̣̂𝘱.

  𝘉𝘢̀ Đ𝘪𝘦̣̂𝘱 𝘷𝘰̛́ 𝘭𝘢̂́𝘺 𝘤𝘰𝘯 𝘥𝘢𝘰 đ𝘪̣𝘯𝘩 đ𝘢̂𝘮 𝘟𝘪𝘰𝘯𝘨 𝘡𝘩𝘰𝘶𝘨𝘦𝘯 𝘯𝘩𝘶̛𝘯𝘨 𝘵𝘦̂𝘯 𝘯𝘢̀𝘺 đ𝘢̃ 𝘤𝘩𝘶̣𝘱 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘭𝘪𝘦̂̀𝘯 đ𝘢̂𝘮 𝘣𝘢̀ Đ𝘪𝘦̣̂𝘱 𝘵𝘩𝘪̀ 𝘥𝘢𝘰 𝘨𝘢̃𝘺 𝘤𝘢́𝘯. 𝘚𝘢𝘶 𝘮𝘰̣̂𝘵 𝘩𝘰̂̀𝘪 𝘨𝘪𝘢̆̀𝘯𝘨 𝘤𝘰, 𝘟𝘪𝘰𝘯𝘨 𝘡𝘩𝘰𝘶𝘨𝘦𝘯 𝘭𝘢̂́𝘺 𝘤𝘢̂𝘺 𝘣𝘶́𝘢 đ𝘢́𝘯𝘩 𝘯𝘩𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘤𝘢́𝘪 𝘷𝘢̀𝘰 𝘷𝘶̀𝘯𝘨 đ𝘢̂̀𝘶 𝘷𝘢̀ 𝘮𝘢̣̆𝘵 𝘳𝘰̂̀𝘪 𝘭𝘢̂́𝘺 𝘥𝘢𝘰 𝘣𝘢̂̀𝘶 𝘤𝘶̛́𝘢 𝘤𝘰̂̉ 𝘣𝘢̀ Đ𝘪𝘦̣̂𝘱.

  𝘚𝘢𝘶 𝘬𝘩𝘪 𝘨𝘢̂𝘺 𝘢́𝘯, 𝘟𝘪𝘰𝘯𝘨 𝘡𝘩𝘰𝘶𝘨𝘦𝘯 𝘣𝘰̉ 𝘵𝘳𝘰̂́𝘯 𝘵𝘩𝘪̀ 𝘣𝘪̣ 𝘣𝘢̆́𝘵 𝘨𝘪𝘶̛̃. 𝘒𝘦̂́𝘵 𝘭𝘶𝘢̣̂𝘯 𝘨𝘪𝘢́𝘮 đ𝘪̣𝘯𝘩 𝘱𝘩𝘢́𝘱 𝘺, 𝘣𝘢̀ Đ𝘪𝘦̣̂𝘱 𝘵𝘶̛̉ 𝘷𝘰𝘯𝘨 𝘥𝘰 𝘤𝘩𝘢̂́𝘯 𝘵𝘩𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 𝘴𝘰̣ 𝘯𝘢̃𝘰, đ𝘢 𝘷𝘦̂́𝘵 𝘵𝘩𝘶̛𝘰̛𝘯𝘨 𝘱𝘩𝘢̂̀𝘯 𝘮𝘦̂̀𝘮.

  TIN MỚI CẬP NHẬT

  Người từ vùng dịch về Quảng Trị vẫn phải cách ly...

  Sở Y tế Quảng Trị cho biết, với người đã tiêm đủ 2 liều vắc xin khi đến hoặc trở về từ vùng dịch,...

  Quảng Trị: Tắm biển, nam sinh lớp 10 ch.ế.t đuối trôi...

  Th.i th.ể nam sinh lớp 10 ở Quảng Trị đã được tìm thấy cách bãi biển gặp nạn khoảng 10 km. Ngày 15/10, trung tá...

  Quảng Nam, Quảng Trị phản hồi việc từ thiện của nghệ...

  Công an TP HCM đề nghị một số địa phương ở tỉnh Quảng Nam cung cấp thông tin liên quan việc trao tiền từ...

  Quảng Trị: Chỉ có 3 chuyến xe khách trong 2 ngày...

  Ngày 14/10/2021, Giám đốc Trung tâm Quản lý bến xe khách Trần Thanh Tâm cho biết, trong ngày đầu tiên cho phép tổ chức...

  Tin hay nên đọc !Đề xuất
  Đề xuất cho bạn